Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
úterý 1.9.2020

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 28.1.2021

 

Konec 2.pololetí
středa 30.6.2021

 

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2020

 

Vánoční prázdniny

středa 23.12. 2020 - neděle 3.1. 2021

(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

 

Pololetní prázdniny

pátek 29.1.2021

 

Jarní prázdniny
pondělí 8.3. - neděle 14.3. 2021

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021

 

Hlavní prázdniny

čtvrtek 1.7. 2021 -  úterý 31.8. 2021

 

Školní rok 2021/2022

začne ve středu 1.9. 2021

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021

  

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Informace o provozu MŠ vzhledem ke Covid-19

OBECNÉ INFORMACE:

-        Mateřské školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

-        Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

-        Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

-        Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

-        Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

-        Dítě do budovy MŠ přivede jedna osoba, vstup pouze přes školní zahradu.

-        Mateřské školy v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).

-        Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

-        U vstupu do budovy školy a v dětské umývárnějsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

-        V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně pod dohledem pedagogů dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v mateřské škole.

-        Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor mateřské školy.

-        Je zajištěno bezpečné osoušení rukou a to ručníky na jedno použití nebo lze používat textilní ručníky.

-        Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

-        Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

-        Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, nebude dítě vpuštěno do budovy školy – za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud není přítomen zákonný zástupce, bude mu tato skutečnost a nutnost bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy ihned oznámena.

-        Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte. V izolaci pobývá dítě pod dohledem dospělého až do doby převzetí zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou.

-        Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

-        Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

-        Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních.

-        V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

-        Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce.

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo